Vedtekter Gropmarkas Venner 

 

§ 1 – Navn og organisasjonsnummer

 

Gropmarkas Venner ble stiftet 14. april 2020. Vedtektene ble vedtatt i det første ordinære årsmøtet 31. mars 2022. Interessegruppen Gropmarkas Venner er registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer 926 289 039.

 

§ 2 – Formål

Gropmarkas Venner har som formål å arbeide for Gropmarka og Lillehammerfjellet som intakte naturområder og verdifulle friluftsområder for dagens og kommende generasjoner.

Gropmarkas Venner er en ideell, uavhengig forening, åpen for alle natur- og friluftslivsinteresserte personer som slutter seg til vår formålsparagraf.

Gropmarkas Venner skal være en konstruktiv bidragsyter til samfunnsdebatten om natur og miljø i Lillehammer.

 

§ 3 – Virksomheten til Gropmarkas Venner

Gropmarkas Venner skal:

• Arbeide for å ta vare på naturområdene i Gropmarka og Lillehammerfjellet og gjennom det unngå nye tekniske inngrep som eksempelvis veg- og hytteutbygging

• Arbeide for å etablere markagrense rundt Gropmarka og en byggegrense mot fjellet som blir allment og politisk anerkjent

• Passe på at byens nærnatur blir ivaretatt slik at presset på Gropmarka og Nordseter ikke øker

• Spre kunnskap om naturgrunnlaget og historien til disse områdene

• Bidra til kunnskapsdeling og informasjon om hvordan vi kan utøve enkelt friluftsliv, ta vare på naturmangfoldet og bevare naturområdene mest mulig urørt.

 

§ 4 – Medlemmer

 

Medlemmer av Gropmarkas Venner er:

1 Årsbetalende enkeltmedlemmer fra det året man fyller 16 år 

2 Medlemskapet er først gyldig fra den dagen du har betalt kontingenten, og skoleelever og studenter under 26 år er fritatt for kontingent

3 Medlemskapet slettes automatisk når medlemmet ikke har betalt kontingent i nytt medlemsår

4 Gropmarkas Venner skal benytte elektroniske medlemslister tilgjengelig for regnskapsbyrå, kontrollkomité og revisor

5 Medlemmene har følgende rettigheter: Tale-, forslags- og stemmerett på årsmøtet, valgrett til tillitsverv og støtte til foreningens arbeid.

 

§ 5 – Styret

Styret i Gropmarkas Venner består av leder, fire styremedlemmer og to varamedlemmer.  Lederen velges for ett år. To styremedlemmer velges for ett på i første ordinære årsmøte, deretter to års valgperiode. To styremedlemmer velges for to år, og varamedlemmer velges for ett år. Disse velges så vidt mulig med en rimelig fordeling mellom kvinner og menn, og det er ønskelig med et aldersspenn blant de tillitsvalgte.

 

§ 6 – Styrets plikter

Styret konstituerer seg selv med nestleder, kasserer og sekretær.

Styret i Gropmarkas Venner innkaller til årsmøte. Styre- og medlemsmøter holdes så ofte lederen finner det nødvendig eller når 3 av styrets medlemmer ber om det. 
Vedtak fattes med alminnelig flertall. 
Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst to medlemmer/varamedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Styret utarbeider årsberetning som legges fram for godkjenning på årsmøtet.

Styret legger fram regnskap og forslag til budsjett for godkjenning på årsmøtet.

Den styret bemyndiger, fører regnskapet, sørger for å innkassere kontingenten og fører medlemsoversikt. Styret forvalter foreningens midler. 
Styret skal arbeide for at Gropmarkas Venner har en sunn og god økonomi.

Styret fatter alle beslutninger som etter vedtektene ikke er tillagt årsmøtet. Det skal føres referat fra alle styremøter.

  

§ 7 – Revisorer/kontrollkomité

Revisorer/kontrollkomité er valgt av årsmøtet.

Kontrollkomitéen fører tilsyn med at årsmøtevedtak blir fulgt opp og at styrets virksomhet drives på en forsvarlig og god måte. Revisorer/kontrollkomité avgir årlig rapport til årsmøtet.

 

§ 8 – Kontingent og medlemskap

Kontingenten skal betales forskuddsvis pr. kalenderår. Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet. Skylder et medlem kontingent, er det ikke valgbart og har ikke stemmerett.

 

§ 9 – Årsmøtet

Årsmøtet er Gropmarkas Venners øverste myndighet. Det holdes hvert år innen utgangen av mars måned og kunngjøres av styret med minst en måneds varsel ved direkte melding til medlemmene. Saksliste og sakspapirer, herunder innstilling til valg av nytt styre, skal gjøres kjent for medlemmene senest innen én uke før årsmøtet holdes.

Forslag som ønskes satt opp på sakslisten og behandlet på foreningens årsmøte, må være innsendt til styret innen 1. februar slik at styret kan behandle forslaget og ta det med i innkallingen.

Det ordinære årsmøtet skal behandle:

• Godkjenning av dagsorden

• Valg av ordstyrer, referent, to ansvarlige til å telle opp stemmer og to til å underskrive protokollen fra årsmøtet

• Årsberetning

• Regnskap

• Innkomne forslag til saker fra styret og medlemmene

• Fastsettelse av kontingent

• Godkjenning av styrets forslag til budsjett

• Valg:

o Leder for ett år

o To styremedlemmer for to år (samt to styremedlemmer for ett år ved første ordinære årsmøte)

o To varamedlemmer til styret for ett år

o Styremedlemmer og varamedlemmer velges så vidt mulig med en rimelig fordeling mellom kvinner og menn, og det er ønskelig med et aldersspenn blant de tillitsvalgte

o To personer som skal fungere som revisor/kontrollkomité. Funksjonstid er et år

o Valgkomité med leder og to medlemmer for ett år. Ett av medlemmene kan også være medlem av styret.

Det føres protokoll fra møtet. Protokollen undertegnes av to av årsmøtets deltagere.

 

§ 10 – Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel direkte til medlemmene når styret finner det nødvendig, eller skriftlig krav foreligger fra minst 1/3 av medlemmene. Bare saker som er ført opp på dagsorden i kravet, med eventuelle tillegg fra styret, kan behandles. Innkalling skjer ved e-post og/eller sms.

  

§ 11 – Vedtektsendring

Forslag om vedtektsendring må sendes inn til styret innen 15. januar, og behandles på ordinært årsmøte. For at vedtektsendring skal bli vedtatt, kreves det 2/3 flertall blant de frammøtte med stemmerett.

Vedtektsendringer gjelder fra første dag etter årsmøtet er avholdt.

 

§ 12 – Oppløsning

Forslag til oppløsning av Gropmarkas Venner behandles av det ordinære årsmøtet. Vedtak krever 3/4 flertall blant de frammøtte med stemmerett.  

Eiendeler omsettes, og økonomiske midler deles likt mellom de som kjører 1-sporsløypene i nærmarka vår, og Lillehammer Røde Kors Hjelpkorps. Disse midlene skal øremerkes vedlikehold av nødbua på Nevelfjellet.