Bakgrunn

Fra tidlig 1970-tall og fram til i dag har veg gjennom Gropmarka fra Hafjell til Nordseter vært på den politiske dagsorden med jevne mellomrom. Senest høsten 2019 var det to debattinnlegg i lokalavisen om den samme vegen. Partiene i posisjon i politikken i Lillehammer – Ap, KrF, MDG, SV og V – fremforhandlet etter kommunevalget i 2019 en samarbeidsavtale for de neste fire årene som også omfattet vern av Gropmarka og områdeplan for Nordseter.

Dette var den direkte foranledningen til at en interessegruppe kom i stand.

Ivar Ringen tok initiativet til en forening som kunne følge dette arbeidet tett.

Gropmarkas Venner ble navnet. Rune Stranda laget logo for å bygge identitet og tilhørighet. Arbeidet startet med å få tak i personer som ville arbeide for å få på plass regler for ivaretakelse av en markagrense rundt Gropmarka, – en fjellgrense, – og sikre en fornuftig forvaltning og videreutvikling av Nordseter som ikke endrer områdets særpreg og unike kulturlandskap.

Målet med arbeidet skulle være å skape stor interesse og engasjement rundt nærmarka og fjellet vårt. Sikre at beslutningstakerne vil ta hensyn til en slik vilje og et slikt ønske hos egne innbyggere, næringsdrivende på Nordseter, men også alle de som i dag er eiere og brukere av hytter i området.

Styrende organer

Et interimsstyre ble etablert: Line Andersen, Alf Gjørlihagen, Hilde Grøneng, Heidi Nilsen Hammarstedt, Ivar Ringen, Rune Stranda, Kari Klynderud Sundfør og Bernt M. Tordhol.

Det var krav til styremedlemmene om ikke å være grunn- og hytteeier i Gropmarka eller på Lillehammerfjellet for å ivareta gruppens integritet.

Sigrid Bergseng og Harald Thorsen påtok seg jobben som kontrollkomite/revisor. 

Medlemsåret

Gropmarkas Venner ble registrert i Brønnøysundregistrene 14. april 2020 og regnes som vår stiftelsesdato. Vår ambisjon var å ha det første ordinære årsmøte med folk tilstede i 2021. Selv om dette ikke var mulig i 2021 (Covid 19) så regner vi første medlemsåret fra 14. april 2020 til 31. desember 2021. 

For å ha legitimitet som interessegruppe etablerte vi også et medlemsregister for betalende medlemmer gjennom et samarbeid med firmaet Rubic AS (Rune Solholm Bakken) som vi er meget godt fornøyd med. 

Det er avviklet et styremøte i perioden.  

Ved årets utgang var 792 personer bokført med betalt kontingent og det totale antallet var 856 (skoleungdom og studenter gratis). Hele 4876 personer fulgte Gropmarkas Venner på Facebook.

Primæroppgave

Gropmarkas Venner har fra starten vært tydelig på at vårt viktigste prinsipielle innspill til kommunens planarbeid – «Områdeplan Nordseter» – er å ta vare på Gropmarka og Lillehammerfjellet. Fra dag én ble det etablert kontakt med Fåberg Østside Utmarkslag (grunneierne).

Vi ønsker at enhver tanke om veg gjennom Gropmarka en gang for alle skal legges død, og at diskusjonen om hyttebygging i og inntil Gropmarka skal legges til side. Vi ønsker at en Markagrense blir drøftet og konkludert i «Områdeplan Nordseter». Vi ber om at vårt forslag til grense (innramming – 40´mål) hvor det ikke skal være anledning til veg- og hyttebygging, legges til grunn.

Markagrense

Nordsetervegen – innkjøringen til Abbor-Akksjøen – Skogshaugen (911) – Grøtåsvegen – Nevla –  Neveloset – Fjelldokka – allmenningsgrensa nedenfor Nevelfjell (mot snaufjellet) – kommunegrense Øyer/Lillehammer – Turthaugvegen – Balbergkampen – Åsstua – Åsstuevegen – Nordsetervegen.

Fjellgrense

Vi har foreslått en tydelig grense mot Lillehammerfjellet og Sjusjøen. Dette betyr ingen hyttebygging ovenfor Kaussetra for å sikre en gammel ferdselsåre, et viktig friluftsområde for turfolket sommer og vinter, og ikke minst en viltkorridor av stor betydning. 

 Vestfra langes Grøtåssetervegen – opp Nordsetervegen – Kausvegen i overkant av Høgfjellia hyttefelt –  linje rett ned til Sjusjøvegen i østkant av hyttefeltet. Denne grensen er jo disse interessegruppene lokalt enige om; Naturvernforbundet, løypelaget, turistforeningen lokalt og Gropmarkas Venner.

DUGNADER

Gropmarkas Venner har høsten 2020 – lørdagene 13. august og 5. september – etter ønske fra publikum ryddet og lagt nye klopper i deler av Reinaråket etter avtale med turistforeningen lokalt og grunneierne. 

Vi har restaurert nødbua tilhørende Lillehammer Røde Kors Hjelpekorps på Nevelfjellet sommeren 2021 og skapt en varig verdi for Lillehammersamfunnet og hyttefolket i området. Det mest besøkte turmålet lokalt i generasjoner har fått et nødvendig vedlikeholdsløft. Totalt 125 personer er registrert som deltakere i dugnaden. De vil finne navnet sitt på en tavle på veggen inne i nødbua. I tillegg har de fått et fotografi med motiv fra Nevelfjellet i stort format, nummerert, og med logo som takk for innsatsen. I tillegg har også andre medlemmer av Gropmarkas Venner og turfolket hjulpet til med bæring av utsyr og avfall opp og ned. Det er registrert vel 3000 dugnadstimer i frivillig arbeid til beste for felleskapet og inn i «Frivillighetens år 2022».

Foruten et helikopterløft fra Nordseter til Neveltoppen, ble øvrig materiell og utstyr båret av frivillige fra Nevelåsen til nødbua.  

Samarbeidet med kommunen, Fåberg fjellstyre og Statskog har vært det aller beste.

Det ble ikke brukt en offentlig krone. Restaureringsarbeidet hadde ikke vært mulig å få til uten støtte fra lokalt næringsliv: Dialecta Lillehammer, Fargerike Ragnvald Moe AS,          Gata Reklame, Gausdal Landhandleri Lillehammer og Haug og Ruud AS.  

Det ble også igangsatt en pengeinnsamling (Spleis) som innbrakte vel 90.000 kroner, og vi fikk også noen andre pengegaver.

Den offisielle åpning av nødbua fant sted 12. september med vel trehundre mennesker tilstede på ingen godværsdag, eget kulturprogram, tale ved ordføreren, og tilbakelevering av nødbua til hjelpekorpset. Norsk Rikskringkasting og Norge Rundt laget et fjernsynsprogram om hele dugnaden.

Turer

Gropmarkas Venner arrangerte en gratis og ledsaget tur gjennom Gropmarka i Reinaråket for 45 deltagere lørdag 17. oktober 2020. Lokalhistorie og kunnskap om naturen ble formidlet, og turen ble avsluttet med bålkos, kaffe og hjemmebakt kringle og frukt.

Merkevarebygging

Slagordene «La byen bli værende i byen», «Naturen har ingen grenser» har preget arbeidet vårt. Det er laget banner for begge deler, og vi har også fått egen vimpel.

Egen fotokonkurranse med nær trehundre innsendte materialer hvor vinnerbilde nummerert og med vår logo ble gaven til de som var registrerte medhjelpere i dugnaden på Nevelfjellet. De som har hjulpet oss på mange andre måter har fått bilde unummerert, men med logo.

Bjørn Karlsen har hjulpet oss med å lage tre videosnutter til arbeidet vårt om: Gropmarka, Nordseter og området ovenfor Birkebeineren Skistadion.

Ved oppbygningen av Gropmarka – siden vår på Facebook fikk følger nummer 1000 og 2000 et Nevefjellbilde i et spesielt materiale. Dette var ikke det omtalte vinnerbilde.

Det har også vært andre konkurranser med premiering. Kjetil Skaansar ga en akvarell med motiv fra Grøtåsen på høyeste punktet på veg hjem i skiløypa, og tilsvarende en egen adventskalender med premier fra lokalt næringsliv.

Gjennom et samarbeid med Lanullva Lillehammer har vi fått «Gropmarkalua», og tilsvarende har det blitt Gropmarka kaffe og Nevelkaffe fra Lillehammer Kaffebrenneri. Vi tar ingen økonomisk risiko, og salget formidles direkte til publikum av de nevne firmaene.

Gropmarkas Venner har produsert en egen søppelpose i resirkulert materiale – egner seg for vask og gjenbruk – med påskriften «Det du har med deg, må du ta med hemmat»

Det er produsert klebemerke, tøymerke og en pin av vår logo for profilering.

Hege Monica Feiring «Hege strek» har laget en akvarell av nødbua på Nevelfjellet. Denne ble trykket og brukt som takkekort med julehilsen til hjelpere og støttespillere i 2021. Tilsvarende ble gjort med Skaansar’s omtalte akvarell fra Grøtåssetra til jul 2020.

Langs Mesnaelva oppdaget vi et spesielt skilt laget av Aidhild Nina Løvli Jacobsen høsten 2020. «Hege strek» laget også en akvarell av dette produsert for betalende medlemmer.

Facebook er brukt aktivt for å holde våre medlemmer og følgere orientert om foreningens virksomhet, og det er hyggelig når publikum sier at Gropmarkasiden har frambrakt både turglede og følelsen av å tilhøre et fellesskap. Det er særlig grunn til å gi honnør til alle som bidrar, noen meget gode amatørfotografer, og vi er takknemlig for ordentligheten med omtale av andre personer og språkbruk. Mange omtaler dette som et eksempel til etterfølgelse.

Forholdet til media

Oppmerksomheten rundt arbeidet til Gropmarkas Venner har vært godt ivaretatt av GudbrandsdølenDagningen (GD), MittLillehammer, Norsk Rikskringkasting lokalt og nasjonalt, og Verdens Gang. Vi har bidratt med debattinnlegg og kronikker i GD.

Administrativ og politisk kontakt

Gropmarkas Venner har hatt møter og god kontakt med planavdelingen i kommunen i perioden, og deltatt som observatør i planutvalget når saker som berører oss har vært oppe til behandling. Vi har deltatt i et seminar om områdeplanarbeidet i regi av kommunen, og vi har fått plass i en referansegruppe for det videre arbeidet med Nordseter.

Det er avholdt eget møte med Visit Lillehammer.

Vi har hatt forløpende og god kontakt med nøkkelfolk i flere partier, og synes de har vært lyttende i en god dialog.

Vi avga 12. februar 2021 vår høringsuttalelse til kommunen om «Områdeplan Nordseter». 

Gropmarkas Venner har hele tiden arbeidet for at vi blir en tydeligere stemme når mange står bak når beslutninger skal tas.

Økonomi

Vi har i 2021 hatt en brutto omsetning på 181.862,83 og det er satt to streker under et overskudd på 26.356,61. 

Prosjektregnskap for nødbua på Nevelfjellet viser en inntektsside på 93.965,08 og en utgiftsside på 87.243,98 som gir et overskudd på 6.721,10. 

Midlene er øremerket fremtidig vedlikehold av nødbua på Nevelfjellet, og er overført Lillehammer Røde Kors Hjelpekorps som eier.

Gropmarkas Venner skal ha en sunn og god økonomi, og bruk av midler skal alltid relateres til formålet med foreningen.

Regnskapsførerbyrået Askus AS i Lillehammer har bistått oss med regnskapet på en meget tilfredsstillende måte (Jan-Tore Horn og Hanne Heby Myhren). De har sagt seg villig til å bidra videre framover.

Siden vi er tre måneder inn i nytt medlemsår vil vi i tillegg redegjøre for den positive økonomisk situasjonen i foreningen på årsmøtet.

Priser

Gropmarkas Venner har mottatt Innlandet Venstres Miljøpris 2021. Foreningen får prisen for å skape bredt engasjement for ivaretagelse av viktige natur- miljø og kulturverdier i bynære pressområder.

Avslutning

I løpet av ett og et halvt år har vi bygd en forening med stort felleskap, engasjement og stolthet. Det er helt tydelig at mange føler stor tilhørighet og vil bidra i arbeidet. Vi opplever at vi har skapt større bevissthet rundt ivaretagelse av biologisk mangfold og til og med økt kunnskapen av verdien av å ta vare på Bymarka vår, Gropmarka og Nordseter. Vi har forsøkt å skape en folkeopinion som beslutningstakerne vil måtte lytte til ved framtidig verdi- og vegvalg.  Framfor alt ønsker vi at kommunen tenker helhetlig og langsiktig med hensyn til å ta vare på Gropmarka og ved forvaltning og utvikling av Nordseter.

Lillehammer, 24. mars 2022